Bible

Je luxus mít k dispozici tolik zajímavých překladů Bible v češtině. Vážím si toho, nehledám nejlepší a těžím z pestrosti.

Ukázka z Prvního listu Soluňanům, páté kapitoly

Český ekumenický překlad (ČEP) – biblenet.cz

15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 16 Stále se radujte, 17 v modlitbách neustávejte. 18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 19 Plamen Ducha nezhášejte, 20 prorockými dary nepohrdejte. 21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte, 22 zlého se chraňte v každé podobě. 23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 25 Bratří, modlete se i vy za nás! 26 Pozdravte všecky bratry svatým políbením. 27 Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Český liturgický překlad (ČLP) – bible.liturgie.cz

15 Hleďte, ať nikdo nikomu neoplácí zlým za zlé, ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem. 16 Stále se radujte. 17 Bez přestání se modlete. 18 Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu). Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. 19 Nezhášejte (oheň) Ducha, 20 nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, 21 ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. 22 Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. 23 Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. 24 Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní. 25 Bratři, modlete se i za nás. 26 Svatým políbením pozdravte všecky bratry. 27 Zapřísahám vás skrze Pána, abyste dali tento list přečíst všem bratřím. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi!

Bible21 (B21) – bible21.cz

15 Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny. 16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. 19 Ducha neuhašujte. 20 Proroctvími nepohrdejte. 21 Všechno prověřujte; dobrého se držte, 22 zla v každé podobě se varujte. 23 Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. 25 Bratři, modlete se za nás. 26 Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. 27 Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.

Jeruzalémská bible (JB) – jeruzalemskabible.cz

15 Bděte nad tím, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale stále usilujte o dobro, jak mezi sebou, tak vůči všem. 16 Neustále se radujte. 17 Bez ustání se modlete. 18 Za každých okolností vzdávejte díky. Tak si to pro vás Bůh přeje v Kristu Ježíši. 19 Nezhášejte Ducha, 20 nezlehčujte prorocké dary; 21 všechno však ověřujte: co je dobré, podržte; 22 vystříhejte se zla všeho druhu. 23 Ať sám Bůh pokoje vás plně posvětí a ať celá vaše bytost, duch, duše i tělo, se bez úhony uchová k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Je věrný ten, který vás povolává: on to také učiní. 25 Bratři, i vy se modlete za nás. 26 Pozdravte všechny bratry svatým políbením. 27 Zapřísahám vás v Pánu, aby tento list byl přečten všem bratrům. 28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.